2018. augusztus 29. napján tartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyvi kivonatai

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

 

Határozat

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

68/2018. (VIII.29.) határozata

a két ülés közötti tájékoztatás elfogadásáról

 

Abasár Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Lénártné Benei Anikó polgármester két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt hatályidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóját elfogadta.

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018. augusztus 30.

Tamasiné dr. Barta Andrea                                                                                                 

jegyző

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Határozat

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

69/2018. (VIII.29.) önkormányzati határozata

 

Az Abasári Napsugár Óvoda munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról

 

  1. Abasár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Abasári Napsugár Óvoda köznevelési intézmény 2017/2018. évi munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadja.
  2. Abasár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az Nkt. 83.§ (2) bekezdésének g) és i) pontjában foglalt ellenőrzési jogkörét gyakorolva a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját, és Házirendjét jóváhagyja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Lénártné Benei Anikó Polgármester

              Kobziné Pelle Beáta intézményvezető

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018. augusztus 30.

Tamasiné dr. Barta Andrea                                                                                                 

jegyző

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

 

Határozat

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

70/2018. (VIII.29..) önkormányzati határozata

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás érdekében pályázat benyújtására, és a támogatáshoz szükséges önerő vállalásáról

 

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a belügyminiszter által meghirdetett, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra támogatási igényt kíván benyújtani, és a pályázat benyújtását az alábbiak szerint támogatja.

 

1.

A választott támogatás formája: keménylombos tűzifa

Az igényelt mennyiség: 400 m3/q

A vállalt önerő összege: 508.000 Ft

 

2.

A támogatáshoz szükséges önerő összegét Abasár Község Önkormányzat 3/2018 (III.13.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről 1.1 mellékletének „Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása” megnevezésű előirányzat biztosítja.

 

3.

Abasár Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális tűzifa támogatásban részesülő ellátottaktól ellenszolgáltatást nem kér.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Lénártné Benei Anikó polgármestert és Tamasiné dr. Barta Andrea jegyzőt a pályázat határidőn belül történő benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        2018. augusztus 29.

Felelős:           Dr. Lénártné Benei Anikó polgármester

                        Tamasiné dr. Barta Andrea jegyző

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018. augusztus 30.

Tamasiné dr. Barta Andrea                                                                                                 

jegyző

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29. napján tartott zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Határozati

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

73/2018. (VIII.29.) önkormányzati határozata

az Abasári Nonprofit Kft.  Javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Nonprofit Kft.  Javadalmazási szabályzatának jóváhagyására irányuló javaslatot, és azt – a felügyelőbizottság véleményének figyelembe vételével – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri az ügyvezetőt az okirat cégiratok közé történő letétbe helyezésére és a cégbíróság Cgt. 10-18-000128/2 szám alatti végzése alapján a nyilatkozattétel teljesítésére.

 

Határidő: 2018. augusztus 29.

Felelős:    Földházi Imre ügyvezető

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018. augusztus 30.

Tamasiné dr. Barta Andrea                                                                                                 

jegyző

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29. napján tartott zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Határozat

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

74/2018. (VIII.29.) önkormányzati határozata

az Aba Projekt Company Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

 

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Aba Projekt Company Kft.   Javadalmazási szabályzatának jóváhagyására irányuló javaslatot, és azt – a felügyelőbizottság véleményének figyelembe vételével – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri az ügyvezetőt az okirat cégiratok közé történő letétbe helyezésére .

 

Határidő: 2018. augusztus 29.

Felelős: Misi Norbert ügyvezető

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018. augusztus 30.

Tamasiné dr. Barta Andrea                                                                                                 

jegyző

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29. napján tartott zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Határozat

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

75/2018. (VIII.28.) önkormányzati határozata

az Abavizép Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

 

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Vízgazdálkodási Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának jóváhagyására irányuló javaslatot, és azt – a felügyelőbizottság véleményének figyelembe vételével – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri az ügyvezetőt az okirat cégiratok közé történő letétbe helyezésére .

 

Határidő: 2018. augusztus 29.

Felelős:    Földházi Imre ügyvezető

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018. augusztus 30.

Tamasiné dr. Barta Andrea                                                                                                 

jegyző

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29. napján tartott zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

 

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/ 2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Abasár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 21. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.28.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 3. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A díszpolgári cím átadása a Képviselő-testület által kétévente előre meghatározott időpontban, a nemzeti ünnepek és hivatalos állami ünnep alkalmával rendezett ünnepségeken történhet.

2.§

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.28.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 3. § (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Kétévente maximálisan 1 db egyéni címet adományoz és 1 db csoportos cím adományozható.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

Dr. Lénártné Benei Anikó sk.                        Tamasiné dr. Barta Andrea sk.

polgármester                                                              jegyző

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018. augusztus 30.

Tamasiné dr. Barta Andrea                                                                                               

jegyző

 

 

Közelgő események

Nyomtatványok