2018.10.29-i Képviselő testületi ülés jegyzőkönyvi kivonatai

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 24. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

 

Határozat

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

93/2018. (10.24.)határozata

a két ülés közötti tájékoztatás elfogadásáról

 

Abasár Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Lénártné Benei Anikó polgármester két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt hatályidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóját elfogadta.

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018.október 24..

Tamasiné dr. Barta Andrea

jegyző

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 24. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

 

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/ 2018. (X.26.) önkormányzati rendelete

Abasár Község területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

 1. §

(1) A rendelet célja a Abasár Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása.

(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre – ide nem értve a közúti személyszállító járművet – (továbbiakban: jármű), amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 5,5 tonnát meghaladja.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járművezetőre, aki a rendelettel érintett területen a rendelet hatálya alá tartozó járművel kíván közlekedni.

(4) A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett, az 1. függelék szerinti, útszakaszokra terjed ki.

(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:

 1. a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,
 2. b) a katasztrófa elhárítást, – megelőzést és segítségnyújtást végző,
 3. c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,
 4. d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),
 5. e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út, vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző,
 6. f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző,

tehergépkocsira

(6) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra az ott megjelöltnél nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos.

 1. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó utakon a súlykorlátozás elrendelését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdésének megfelelő közúti jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni.

(2) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokon súlykorlátozás hatálya alá tartozó járművel kizárólag a Abasár Községi Önkormányzati Hivatal jegyzője által kiállított behajtási engedély birtokában szabad közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza, az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. §

(1) A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el. A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, az 1. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani Abasár Község Önkormányzati Hivatalában. A kérelmet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, illetve annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.

(2) Engedély egy adott gépjárműre adható ki az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy minden járműre külön engedélyt kell kérni.

(3) Az engedély csak méltányolható érdekből adható ki, melyek a következők:

 1. a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut, egyéb terméket szállítanak, és az áru, és egyéb termék be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg,
 2. b) a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el,
 3. c) a jármű behajtásához közérdek fűződik, vagy
 4. d) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolni kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát csatolja.

(6) Azon járművek esetén, melyek tulajdonosa, vagy üzembentartója a hatósági nyilvántartás szerint a gépjárműadót Abasár Község Önkormányzata részére fizeti meg, az engedély kiadásának feltétele, hogy a gépjármű tulajdonosának, vagy üzembentartójának a gépjárműadókról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó adóhátraléka nincs.

(7) Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul teljesülnek, a jegyző a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon belül adja meg.

 

 1. §

A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

 1. a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,
 2. b) az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri,
 3. c) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását (utca, házszám), esetleg helyrajzi számát,
 4. d) a kérelemben meg kell jelölni az 3. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott valamely feltétel fennállását és azt megfelelően igazolni kell,
 5. e) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri,
 6. f) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát), amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni,
 7. g) a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.

 

 1. §

(1) Az engedély az engedélyben meghatározott kezdőnaptól az engedélyben megjelölt határidőig érvényes. Az engedély  érvényessége a kiadástól számított 1 nap, 1 hét, 1 hónap vagy 1 év lehet.

(2) Napi érvényesség: érvényes a kérelmező által megjelölt napra. Heti érvényesség: érvényes a kérelmező által megjelölt kezdő és további 6 napra. Havi érvényesség: érvényes a kérelmező által megjelölt kezdő naptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napjáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napjáig. Éves érvényesség: érvényes a kérelmező által megjelölt kezdő naptól a következő év (hónapját és számát tekintve) ugyanazon napjáig.

(3) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni kell.

6 §

(1) A behajtási engedély ellenőrzésére jogosult a rendőrség, és Abasár Község Jegyzője.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használják fel, kezdeményezheti a behajtási engedély visszavonását.

(3) Az engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. A behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia.

(4) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel.

(5) Az engedélyről – bármilyen formában – készített másolat nem használható fel.

 

 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Dr. Lénártné Benei Anikó sk.                        Tamasiné dr. Barta Andrea sk.

polgármester                                                              jegyző

 

 

 1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

K É R E L E M


Abasár Község Önkormányzata közigazgatási területén lévő, súlykorlátozással érintett közutak használatához

 

Gazdasági társaságok esetében:

Igénylő neve:

Telefon:

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adóigazgatási azonosító száma:

Aláírásra jogosult:

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:

Igénylő neve:

Telefon:
Lakcíme:
Születési hely és idő:

Személyi igazolvány száma:

Vállalkozói igazolvány száma:

A kérelmezett behajtási engedély hatálya alá tartozó utak, útszakaszok, terület:A megközelítendő ingatlan pontos címe – ennek hiányában helyrajzi száma:

A behajtási engedély érvényességének kérelmezett időtartama: év hó naptól év hó napig:

A gépjármű forgalmi rendszáma, hatósági jelzése/azonosítója:

A jármű megengedett legnagyobb össztömege:

Jármű KRESZ szerinti besorolása:

A behajtási engedély kiadását Abasár község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az alábbi indokok alapján kérem:

 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat csatolom:

 

Abasár  …………………………..

 

kérelmező (cégszerű) aláírása

 

 

 1. függelék

 

A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszok

 

Behajtási engedély köteles közterületek:

 1. Fő tér

2.Aba tér

3.Múzeum út

4.Kossuth út

5.Iskola út

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018.október 24.

Tamasiné dr. Barta Andrea 

jegyző

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 24. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

 

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat jelképei használatának szabályozásáról

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

 1. §
  • A rendelet célja, hogy Abasár községnek egyéni szimbólumai, a lakossági öntudatot és összetartozást erősítő önkormányzati jelképei legyenek, melyeket az önkormányzat szervei, intézményei, a településen működő jogi személyiségei szabályozott módon használhassanak.
  • Abasár Község Önkormányzatának jelképe a címer és a zászló.

 

2.§

(1) Címer:

 

Aranyszínű 20 ágú nap motívum belső területén egy vörös négyzet alakzat. A négyzet alakzatban 3 torony látható, 1-1 arany színű ablakkal, ajtóval valamint aranyszínű kereszttel a torony tetején. A tornyok színe egységesen zöld. A tornyok egy-egy oldalán egy-egy betű található az alábbi sorrendben: I E S S, az első S betű fölött egy kisebb V betűvel. A betűk színe arany, nagybetűvel írott.  A tornyok alatt aranyszínű, nagybetűs felirat olvasható: SIGILLVM SARIENSE.

 

3.§

 

(1) Zászló:

1:2 arányú világoskék színű álló téglalap . Abasár Község címere zászló első harmadában helyezkedik el.

 

4.§

Az önkormányzati jelképek használatának köre

 • A jelképek használata nem sértheti a Magyarország és az Európai Unió jelképeinek használatát.

 

 • A jelképek használata a Magyarország és az Európai Unió jelképeinek használatát nem helyettesítheti.

 

 • A rendelet hatálya kiterjed Abasár község közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, köztestületekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéb formációkra.

 

 • A jelképeket e rendeletben meghatározott módon lehet használni.

 

5.§

 

Abasár Község címerének engedély nélküli használata

 

 • Abasár Község címerét kizárólag, mint a településre utaló és díszítő jelképet lehet használni.

 

 • A címer a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység vagy egyéb eljárás során is alkalmazható.

 

 • Abasár község címerét – engedély nélkül – utaló és díszítő jelképként az alábbi szervek az alábbi esetekben használhatják és alkalmazhatják:
 1. a) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szervei, intézményei épületein és tanácskozótermében,
 2. b) a Képviselő-testület, annak bizottságai vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott kiadványokon,
 3. c) a Képviselő-testület, illetve bizottságai által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a Képviselő-testület által adományozott kitüntetéseken,
 4. d) Abasár Község Önkormányzata ünnepi rendezvényein
 5. e) a Képviselő-testület, annak bizottsága, a polgármester, a jegyző, részére készített levélpapíron,

 

6.§

 

Abasár község címerének engedélyköteles használata

 

(1) Kizárólag engedéllyel lehet Abasár község címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni vagy használni különösen:

 1. a) a településen működő, nem önkormányzati fenntartású intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott kiadványokon,
 2. b) a települést érintő egyéb kiadványokon,
 3. c) a településre utaló ajándék, reklám- és emléktárgyakon, nyomtatott és elektronikus információ-hordozókon,
 4. d) nem önkormányzati alapítású, tulajdonú gazdasági társaságok, vállalkozások, magánszemélyek továbbá nem Abasár Község Önkormányzata által fenntartott intézményeinek rendezvényein, egyes járművein, reklám-felületein,
 5. e)   a 5. §-ban nem említett egyéb esetekben.

 

(2)  A címert kizárólag hiteles alakban, méretaránya és színei megtartásával szabad megjeleníteni.

(3) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a megjelenítéshez és előállításhoz felhasznált anyag (fém, fa, bőr, textil, műanyag stb.) színeiben tűnjön fel. Nyomdai úton fekete-fehér színben is felhasználható.

 

(4)  Nem lehet Abasár község címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni.

 

7.§

 

Abasár község zászlójának engedély nélküli használata

 

(1)  Abasár község zászlója engedély nélkül használható:

 1. a) az Önkormányzat és szervei, intézményei tanácskozótermeiben, a polgármester és alpolgármesterek, a jegyző és aljegyző irodájában és a Képviselő –testület ülésein,
 2. b) a Polgármesteri Hivatal előtt zászlórudakon felvonva, az állami és nemzeti ünnepeken, az Önkormányzat rendezvényein és ünnepein, a kerület életében jelentősebb események alkalmával,
 3. d) Abasár Községi Önkormányzat által fenntartott intézmények, költségvetési szervek és gazdasági társaságok épületein.

(2)  Az Önkormányzat által fenntartott intézmények épületén a Magyarország lobogójának középületeken történő kitűzésének, illetőleg felvonásának szabályait kell alkalmazni.

8.§

 

Abasár község zászlójának engedélyköteles használata

 

(1) Kizárólag engedéllyel lehet Abasár község zászlóját használni különösen:

 1. a) a település életében jelentősebb – helyi, országos vagy nemzetközi – események és rendezvények alkalmával,
 2. b) megkülönböztetésül, több település részvételével tartott rendezvényeken,
 3. c) cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként,
 4. d) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
 5. e) az Önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek ünnepi rendezvényein (a székhely épületén kívül)
 6. f) a 7. §-ban nem említett egyéb esetekben.

 

(2) A zászlót kizárólag hiteles alakban, méretaránya és színei megtartásával, szabad megjeleníteni.

9.§

Az Önkormányzati jelképek használatának engedélyezése

 

(1) A címer használatát a Képviselő-testület véleményének kikérést követően a polgármester engedélyezi.

 

(2) Az eljárás megindítására irányuló kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél.

 

(3) Az önkormányzati jelképek használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:

 1. a) az engedélyes megnevezését és címét,
 2. az engedélyezett felhasználás célját, területét, idejét ill. az érvényesség időtartamát,
 3. a kiadott engedély érvényessége szólhat:
  1. egy esetre (rendezvényre, alkalomra),
  2. meghatározott időpontig történő felhasználásra,
  3. meghatározott mennyiségű, önkormányzati jelképpel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány stb. előállítására,
  4. a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.
 4. a terjesztés, felhasználás, alkalmazás, forgalomba-hozatal területére, módjára, mennyiségére és minőségére vonatkozó esetleges kikötéseket,
 5. a felhasználásra vonatkozó egyéb kikötéseket.

 

(4)  A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

 

(5)  Az önkormányzati jelkép használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja vagy körülményei Abasár községnek vagy a település lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti.

 

(6) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.

 

(7)  Az Önkormányzati jelképeknek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, kitűzőkön, és más reklám- vagy egyéb tárgyakon és kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

 

 1. §

Záró rendelkezések

 

 • E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Dr. Lénártné Benei Anikó sk.                        Tamasiné dr. Barta Andrea sk.

polgármester                                                              jegyző

 

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018.október 25.

Tamasiné dr. Barta Andrea jegyző

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

 

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 24. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

 

Határozat

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

94/2018. (10.24) határozata

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján az Abasári Napsugár Óvoda körzethatárainak megállapítására

 

 1. Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy Abasár Község Önkormányzata fenntartásában működő Abasári Napsugár Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.

 

 1. Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tamasiné dr. Barta Andrea Jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.) pontja szerinti képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.

 

Határidő:2018. október 31..

Felelős: Tamasiné dr. Barta Andrea

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018.október 24.

Tamasiné dr. Barta Andrea

jegyző

Közelgő események

Nyomtatványok