Abasár Községi Önkormányzat tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.

Pályázat célja:

A pályázat a civil szervezetek, alapítványok, egyházak tárgyév január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek, programjainak támogatása, az érintett szervezetek tárgyévi költségeihez való hozzájárulás.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás: tárgyévben a támogatásra szánt pénzkeret 3 000 000 Ft.

A támogatottak köre:

Abasár község közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetekre, valamint azon alapítványokra, amelyek a 2011. évi CLXXXI. törvény, illetve azon egyházakra, amelyek a 2011. évi CCVI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vettek és Abasáron működnek.

Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve azok a szervezetek, amelyek előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el.

Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll, vagy amely szervezetnél a pályázat, kérelem benyújtását követően keletkezett az érintettséget megalapozó körülmény, és annak közzétételét elmulasztotta.

Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely a beszámolóját, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal részére nem nyújtotta be, nem helyezte letétbe.

Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek nem felel meg.

Az önkormányzat által támogatott tevékenységek:

 1. egészségmegőrzés,
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése),
 3. kulturális tevékenység,
 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 5. ismeretterjesztés,
 6. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
 7. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
 8. helyi értékek megőrzése, hagyományápolás,
 9. gyermek- és ifjúságvédelem,
 10. közrend, közbiztonság védelme,
 11. sport, tömegsport.

A civil szervezet működési kiadásainak finanszírozásához különösen az alábbi célok érdekében részesíthető támogatásban:

 1. a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek,
 2. irodatechnikai berendezések, a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása,
 3. kommunikációs költségek, honlap szerkesztése és fenntartása, kiadványok beszerzése,
 4. a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos költségek – kivéve a munkabért és közterheit, valamint a megbízási díjakat,
 5. a tagság, a partnerek, a segítők kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége, szállásdíja,
 6. a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános tájékoztatási és marketing költségek,
 7. a civil szervezet tagjait érintő – a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó – képzés költsége, útiköltség és szállásdíj.

A civil szervezet szervezésében megvalósuló rendezvények, programok finanszírozásához támogatás különösen tiszteletdíj kifizetésére, fogyóeszköz, papír, írószer beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére, úti- és szállásköltség megfizetésére nyújtható.

A civil szervezet hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatban különösen a megvalósuló programok úti- és szállásköltsége támogatható.

A pályázati anyag tartalma

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen, ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.abasar.hu honlapról.

Az Önkormányzat hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján az önkormányzati támogatás igényléséhez szükséges alábbi dokumentumok és iratok megtalálhatóak:

 1. Pályázati felhívás
 2. Pályázati adatlap: Civil Szervezetek Pályázati Adatlap 2022
 3. Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete

A támogatási döntés, az elbírálás határideje

A támogatások odaítéléséről a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottság véleményezését követően a Képviselő-testület dönt. A Polgármesteri Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 8 munkanapon belül értesíti az eredményről.

A támogatás formája

A civil szervezetek, alapítványok, egyházak az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon, vehetik igénybe, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázatok beadásának módja, helye és határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16. napja, 16.00 óra.

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 8 napon belül, egy alkalommal van lehetőség.

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni. A támogató a támogatás felhasználását és az erről készült számadást ellenőrzi.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást, felvilágosítást Pózmánné Hegedűs Andrea ügyintéző nyújt a (37) 560-406-os telefonszámon.

A 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 84. §-ában foglaltak szerint a Pályázat kiírója az országos névjegyzékből, mint a törvényszéki nyilvántartások adatainak közhiteles gyűjteményéből a szervezet, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység adatait ellenőrzi, adatait ellenőrzi, a szervezet, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység beszámolóját, közhasznúsági mellékletét a pályázathoz benyújtott anyag mellé csatolja.

A Pályázat kiírója a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozott közzététel alapján ellenőrzi.

Abasár, 2022. február 17.

Kazsu Attila sk.
polgármester