Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról és az élelmezési nyersanyagköltségről

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és a 151. § (2f) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Abasár Község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § -ban foglalt személyekre.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az önkormányzat közigazgatási területén gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézményben igénybe vett ellátások esetében és az önkormányzat által biztosított intézményi és szünidei gyermekétkeztetés esetében.

2. Gyermekjóléti alapellátás keretébe tartozó gyermekek napközbeni ellátása térítési díjai

2. § (1) A bölcsődében igénybe vehető gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért, nevelésért, nappali felügyeletért és a gyermekekkel történő foglalkozásért (a továbbiakban együtt: gondozás) személyi térítési díjat nem kell fizetni.

(3) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet az étkezésért fizetendő személyi térítési díjról, melyet egy havi időtartamra előre kell megfizetni.

3. Gyermekétkeztetés térítési díjai

3. § (1) Az óvodai és az általános iskolai intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 1. melléklet tartalmazza.

(2) A gyermek a Gyvt. ide vonatkozó szabályai szerint ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult.

(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját egy hónapra előre, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni.

4. Térítési díjak befizetése és ellenőrzése

4. § (1) Bölcsődei ellátás és intézményi gyermekétkeztetés esetén, ha a gyermek szülője, törvényes képviselője a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénybevételükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. § (1) bekezdésben meghatározott időpontig a gyermeke által igénybe vett étkezés térítési díját (a továbbiakban: térítési díj) nem fizeti meg, úgy a térítési díj befizetésére és ellenőrzésére a Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket e rendeletben meghatározott eljárásrend szerinti eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(3) A szülő a felhalmozott tartozás megfizetésére részletfizetési megállapodás megkötését kezdeményezheti. Amennyiben a megállapodásban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget, tartozása egy összegben esedékes, és a továbbiakban e rendeletben meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni.

(4) Ha a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) a térítési díj meg nem fizetéséből adódóan három havi térítési díj összegét meghaladó tartozást halmoz fel a jegyző intézkedik a tartozás behajtása iránt.

(5) Amennyiben a térítési díjtartozás összege eléri a (4) bekezdésben meghatározott összeget és a szülő nem nyújt be részletfizetési megállapodás iránti kérelmet sem, a tartozás megtérüléséig a jegyző, az intézmény vezető véleményének beszerzését követően dönthet az ellátás megszüntetéséről.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

1. mellékletA gyermekétkeztetés és bölcsőde keretében biztosított étkeztetésintézményi térítési díjai , az intézményi térítési díj (nyersanyagnorma) napi összege

Ellátási formákNettó nyersanyag költség (Ft)Bruttó nyersanyagköltség 27 %-os ÁFÁ-val (Ft)Intézményi térítési díj (Ft)
Óvoda
tízórai92117
uzsonna83105
ebéd377478
3x-i étkezés552700545
Óvoda diétás
tízórai116147
uzsonna116147
ebéd540686
3x-i étkezés772979545
Családi bölcsőde
reggeli159202
tízórai7697
uzsonna7697
ebéd296376
4x-i étkezés607772545
Iskolai
tízórai102129100
uzsonna88111100
ebéd408518442
3x-i étkezés598759642
Iskolai diétás
tízórai130165100
uzsonna135171100
ebéd585743442
3x-i étkezés8501080642

1. Az óvodában mindenki háromszori, míg a családi bölcsődében négyszeri étkezésben részesül.

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/568011