A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20§ (1) bekezdése alapján az Abasári Napsugár Óvoda és Mini Manó családi bölcsőde (3261, Abasár, Múzeum út 25.)

a 2022/2023. nevelési évre a beiratkozást a következő képen szervezi:

Bölcsődei beiratkozás: 2022. május 34 (kedd, szerda) 13-17 óráig
Beiratkozáshoz kérjük a „Bölcsődei felvételi kérelem” nyomtatványt kitöltve hozni, mely letölthető innen:

Óvodai beiratkozás: 2022. május 56 (csütörtök, péntek) 13-17 óráig
Beiratkozáshoz kérjük az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt kitöltve hozni, mely letölthető innen:

Beiratkozáskor a következő dokumentumokat hozzák magukkal:

  • a szülő/gondviselő nevére kiállított személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló lakcímkártya
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája

Óvodába azon szülők jelentkezését várjuk, akiknek gyermeke 2023. augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodavezető a bölcsődei, óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről legkésőbb 2022. június 10.-ig írásban értesíti a szülőt. A gyermek a bölcsődei, óvodai felvételéről hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal fordulhat a Jegyző felé.

Abasár, 2022. április 06.

Tamasiné dr. Barta Andrea

Jegyző sk.