ABASÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében
Saári Közösségi Ház intézményvezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.


https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/47710


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Feladatkörében a település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek, rendezvények lebonyolításának koordinálása. Kapcsolatot tart társintézményekkel, helyi – és országos szakmai szervezetekkel.

A munkaviszony időtartama: Határozott idő – 1 évre szóló vezetői megbízás Illetmény: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) alapján, a felek közötti megegyezés szerint.


Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Munkaviszony (MT)


Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:  Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő


Munkavégzés helye:  Abasár


A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  

Pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak Abasár Községi Önkormányzat Polgármesteréhez történő megküldésével (3261 Abasár, Fő tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47710, valamint „Pályázat a Saári Közösségi Ház Közművelődési Intézmény magasabb vezetői álláshelyére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abasar.hu honlapon szerezhet.


Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása


Elvárt végzettség/képesítés:
  Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 9. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5


Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  a végzettségnek megfelelő legalább 5 éves szakmai gyakorlat, avagy a 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
  valamint a végzettségnek, szakképzettségnek, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
  államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése,
  vagy nyilatkozat arról, hogy ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a pályázó a képzést teljesíti, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának
  nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.


Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
  Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Egyetemi szintű szakirányú végzettség
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B
Egyéb pályázati előnyök:
  Kulturális intézményben vagy közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat
  Kiemelkedő szakmai tevékenységek
  Helyismeret, helyi rendezvények szervezésében referencia
  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és képszerkesztő program ismerete.


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  egyéb
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  Adatkezelési nyilatkozat
  szakmai program
  részletes szakmai önéletrajz
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  vezetői program
  szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje:  2024.01.15. 00:00


A pályázat elbírálásának módja:  A megbízásról a szakmai bizottsági véleményezést követően Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.28. 00:00


A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Abasár község hivatalos honlapján, www.abasar.hu


Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.03.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.12.15.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.