Integrált Szociális Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Integrált Szociális Intézmény
Abasári Idősek Otthona

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3261 Abasár, Múzeum, 15/A. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szolgáltatásai keretén belül az idősek valamint a demens idős személyek ellátása során az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatásnyújtást megszervezi. Szükség esetén előkészíti az intézményi jogviszony létesítését. Az ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartására, megőrzésére törekszik. Szervezi az ellátottak részére a kulturális és szórakoztató rendezvényeket. Az ellátást igénylőt/törvényes képviselőjét tájékoztatja az ellátás igénybevételének feltételeiről, az igénybe vehető szolgáltatásokról. A munkakörhöz kapcsolódó papíralapú és elektronikus adminisztrációt naprakészen vezeti. Az ellátottak részére szükség esetén szociális ügyintézést végez, azt dokumentálja. Az étkeztetéshez szükséges feltételeket, a megfelelő higiénés körülményeket biztosítja, feladatokat ellátja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Felsőfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szociális munkatárs alkalmazás minimum feltétele szerint,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Felsőfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szociális munkatárs alkalmazás minimum feltétele szerint,,

•         Kiváló szintű Kommunikációs készség, koordináló képesség, szervezőkészség, empátia, probléma megoldás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Péter nyújt, a 309632482 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (3261 Abasár, Múzeum u. 15/A. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2021 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

•         Elektronikus úton Szabó Péter részére a idosotthon@abasar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         https://www.abasar.hu – 2021. október 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 18.