Home » Intézmények » Abasári Aba Sámuel Általános Iskola

Abasári Aba Sámuel Általános Iskola


Az iskola rövid története

Az Aba Sámuel Általános Iskola a település egyetlen, 8 évfolyamos iskolája. Legrégebbi épületei, amelyek közel 100 évesek, az államosítás előtt egyházi iskolaként működtek.

A Katolikus Elemi Iskola 6 osztálya helyett 1948-ban, az államosításkor szerveződött meg a 8 osztályos Általános Iskola. 1977 szeptemberétől 1993 júniusáig mint Körzeti Általános Iskola, Visonta Tagiskolával működött együtt. Az Önkormányzat 1999-ben átszervezte intézményi rendszerét. Közös Igazgatású Közoktatási Intézményt hozott létre, amelynek egységei: Általános Iskola és Óvoda. 2013. január 01-től az általános iskola állami fenntartás és működtetés alá került.
Jelenleg az intézmény alaptevékenységébe tartozik a köznevelési törvényben előírt 6-16 éves gyermekek oktatása, nevelése, sajátos nevelési igényű gyerekek képzése; minden évfolyamon egy, összesen nyolc osztállyal.

Az iskola egy összefüggő területen, több épületben helyezkedik el. A legnagyobb épület 1977-ben épült, több szinttel és nyolc tanteremmel, szertárakkal. A későbbiekben a szertárak helyén plusz tanterem lett kialakítva. Ebben az épületben tanul a felső tagozat egésze és a 4. osztályos tanulócsoport is.
A 2010-es évben megvalósult iskola felújítás során az intézmény mindkét épületében megújult a fűtési rendszer, a világítás, a nyílászárók, a vizes blokkok, és burkolatok. Az épületek akadálymentessé váltak, a tantermek internet hozzáférést kaptak és kialakításra került egy szerver szoba is. Az épületek a mai tűzvédelmi előírásoknak megfelelőek. A tornaterem és a régi épület összeépítésével új melegítőkonyha és ebédlő áll az intézmény rendelkezésére.
A tornaterem 1991-ben készült el 24 m x 12 m-es pálya területtel és lelátóval. Az utóbbi ad lehetőséget az asztaliteniszezésre és egyben a versenyek, rendezvények kulturáltabb megtekintését teszi lehetővé. Az iskolaudvar egy része bitumenes, más része füvesített, valamint kialakításra került egy 40mx20m-es sportpálya is a területen.

Az iskola eszközellátottsága igen jó. Pályázatoknak köszönhetően az iskola IKT eszközökkel való ellátottsága sokat fejlődött. Taneszközök, tanszerek rendelkezésre állnak, az iskola bútorzata megfelelő. Az audiovizuális eszközökkel való ellátottsága jó, az intézmény korszerű számítógép parkkal rendelkezik. Az internet elérhetőséget minden számítógépen használhatják a tanulók és az intézmény dolgozói. A 2016/2017 tanévtől kezdődően az iskola alapítványának és lelkes támogatóinak köszönhetően Rasspberry Pi és Lego robotok segítik a tehetségek kibontakoztatását és a felzárkóztatást. A szabadidős tevékenységeket közösségi tér és sok játék teszi színesebbé (játszótér, rollerek, mobil kosárpalánk, biliárd és csocsó asztalok, darts, társasjátékok).

Az intézmény 16 fő pedagógus álláshellyel rendelkezik, az egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 1 fő. A nevelőtestület minden tagja rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel. Az intézményből utazó tanári rendszerbe két pedagógus kapcsolódik be: a környező települések felső tagozatának ellátatlan óráit segítik ki, az iskola pedig három utazó tanárt fogad más intézményekből. A tantestület a települési önkormányzat, illetve annak intézményeivel közös rendezvényeken és programokon szeretettel vesz részt.

Az iskola szervezeti felépítése, működése, közösségei a jogi szabályzásnak megfelelően működnek. A pedagógiai program elkészítése és megvalósítása a helyi sajátosságok figyelembe vételével, közös elveken nyugszik, a helyi tanterveket önállóan készítik el.
Az intézmény pedagógiai alapelvének értékei: az elfogadó, humánus és gyermekközpontú pedagógia, az egyéni képességfejlesztés, biztos alapozás, jól működő belső- és külső kapcsolatok, családias légkör kialakítása („ahol a gyermekek és felnőttek egyaránt jól érzik magukat”.) Kiemelt feladat a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése. Az iskola minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.

Az oktató-nevelő munka középpontjában a személyiségfejlesztés, az önfejlődés elősegítése áll, melyet az egyéni sajátosságoknak megfelelő, differenciált pedagógiai módszerek alkalmazása, valamint a kompetenciaközpontúság segítenek.
A 2016/2017-es tanévtől kezdve az összes alsós évfolyamban az iskolaotthonos oktatás került bevezetésre, melyben felváltva követik egymást a tanítási órák és önálló foglalkozások.
Alsó és felső tagozatosoknak tömegsport órákat, kézműves, technika, furulya, geo, gasztro, Lego és Rasspberry szakkört, énekkart és a 8. osztálynak felvételi előkészítőt, minden évben úszásoktatást, síoktatást Kékestetőn, valamint lovas oktatást szervez az intézmény.

Az Abasári Jövő Nemzedékért Alapítvány

Az alapítványt a Szülői munkaközösség és az Iskolaszék alapította 1995-ben. Célja, hogy ösztönözze az embereket, közösségeket, személyeket a gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlesztésének, tanításának elősegítésére és támogassa az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kezdeményezéseket:
•Idegen nyelv oktatásában nyelvi labor kialakítását, bővítését
•Számítástechnikai berendezések fejlesztését
•Közösségi életterek (szakkörök) működtetését
•Egyéb olyan eszközök vásárlását, amelyek hozzájárulnak, segítik a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
•Az iskolai sportélet, sporttevékenységek, versenyek támogatását
•Kiemelt feladata a széles európai látókörű utánpótlás biztosítása.

Közelgő események

Nyomtatványok