Pályázati Felhívás

Abasári Polgármesteri Hivatal

3261 Abasár, Fő tér 1.

Tel: (37) 560-400; Fax: (37) 560-408

E-mail: abasar@abasar.hu

 

Pályázati Felhívás

Abasár Község Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 5/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete, valamint Abasár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2018. (VI.27.) határozata alapján, nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet Abasár Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok versenytárgyalásos eljárás útján történő értékesítésre.

 

 1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye

Abasár Községi Önkormányzat 3261 Abasár, Fő tér 1. szám

 

 1. Lebonyolító megnevezése, székhelye

Abasár Község Polgármesteri Hivatala 3261 Abasár, Fő tér 1. szám

 

 1. A Pályázat célja, jellege

Abasár Község Önkormányzat 76/ 2018. (VIII.29.) számú határozata alapján, nyilvános, egyfordulós pályázat önkormányzati tulajdonban lévő telkek értékesítésére

 

 1. Abasár Község Önkormányzata értékesítésre hirdeti az alábbi ingatlanjait:

 

Helyrajzi szám Területnagyság

(m2)

Megnevezés

Nettó forgalmi érték

208 1092 kivett beépítetlen terület
209 1083 kivett beépítetlen terület

 

Elfogadható minimális nettó ajánlati ár a nettó forgalmi érték. A vételár része az általános forgalmi adó (ÁFA), így vevőnek az ingatlan után a 27 % ÁFA-t is meg kell fizetni.

 

A nettó ajánlati árról Abasár Község Jegyzője a

 

+36 (37) 560-402 telefonszámon

email-ben a jegyzo@abasar.hu email címen,

személyesen az Abasári Polgármesteri Hivatalban 3261 Abasár, Fő tér 1. szám

nyújt az érdeklődők részére tájékoztatást.

 

 1. Az ingatlanok hasznosítási lehetőségei

A területen az országos települési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) vonatkozó rendelkezései szerinti előírásoknak megfelelő építmények helyezhetőek el.

Az ingatlanok a helyi építési szabályzat előírásai szerint LF-1: falusias lakóövezet építési övezetbe tartoznak.

Az építési övezetben elhelyezhető

 • legfeljebb két rendeltetési egység és a hozzá kapcsolódó melléképület, valamint
 • a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény.

A megengedett maximális építménymagasság 4,5 m, a beépítettség foka 30 %.

Az utca közművekkel ellátott, a rácsatlakozás lehetősége biztosított.

Az ingatlanok per-, teher-, és igénymentesek.

 

 1. A pályázat meghirdetése

A pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, az Önkormányzat honlapján, és egy helyi lapban kerül közzétételre

 1. Az ajánlat(ok) beadásának helye, ideje

Helye: Abasár Község Polgármesteri Hivatala 3261 Abasár, Fő tér 1. szám

Ideje: 2018.október 25. 12.00 óra

 1. Az ajánlati kötöttség időtartama

Az ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártát követő 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti.

 1. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást adó személy neve és telefonszáma

Tamasiné dr. Barta Andrea jegyző +36 (37) 560-402

 1. A pályázati felhívás visszavonása

Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig indokolás nélkül visszavonhatja. A versenytárgyalási felhívás visszavonását a versenytárgyalás meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.

 1. Az ajánlati biztosíték
 2. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték (pályázati biztosíték) adásához kötött, melyet az ajánlat benyújtásának időpontjáig Abasár Község Önkormányzat 12046102-01499808-00100004 számú számlájára , átutalással, vagy a Raiffeisen Bank Gyöngyösi Fiókjánál történő befizetéssel kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték (pályázati biztosíték) összege: a nettó forgalmi érték 10 %-a.
 3. A biztosítékot a felhívás visszavonása vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapításának esetén vagy, ha a szerződéskötés a kiírónak felróható okból hiúsult meg, vissza kell adni.
 4. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellék kötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
 5. A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítás a vételárba (bérleti díjba) beszámításra kerül, azonban ha a szerződéskötés neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. Az elveszett biztosíték Abasár Község Önkormányzatának költségvetését illeti meg.
 6. A kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
 1. A versenytárgyalási ajánlat, ajánlati kötöttség
 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen:
 • ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a versenytárgyalási felhívás feltételeinek elfogadására
 • a nettó és a bruttó ajánlati árat,
 • amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok,
 • annak meghatározását, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel,
 • annak meghatározását, hogy ajánlattevő hozzájárul-e a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz.
 1. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, minimum két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott eljárásra utaló jelzéssel, személyesen vagy postai úton benyújtani.
 2. Mivel a felhívás biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a felhívásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró rendelkezésére bocsátotta.
 3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
 4. Az ajánlattevő ajánlatához a kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti.
 5. Az ajánlattevő nem tilthatja meg az alábbi adatok, tények nyilvánosságra hozatalát:
  • név (cégnév),
  • lakóhely (székhely),
  • olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.
 1. A versenytárgyalási ajánlatok érkeztetése, bontása és ismertetése
 1. Az ajánlatok beérkezése során az ajánlatot tartalmazó borítékra rá kell vezetni az átvétel pontos időpontját.
 2. Beérkezett ajánlatok felbontása zártkörűen történik.

A kiíró az ajánlatok felbontása után köteles megállapítani, hogy az ajánlatok közül melyek érvénytelenek.

 1. Érvénytelen az ajánlat, ha:
  • azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
  • az nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek.

Az érvénytelen ajánlatot tevők a versenytárgyalás további szakaszában nem vehetnek részt.

 1. Eredménytelennek nyilvánítható a versenytárgyalás:
 • ha egyik ajánlattevő sem tesz a képviselő-testület által a versenytárgyalás alapjául – meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot.
 • ha nem nyújtottak be ajánlatot, vagy ha a benyújtott ajánlatok mindegyike érvénytelen.
 1. A versenytárgyalás lebonyolítása
 1. A versenytárgyalás lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal Jegyzője végzi.
 2. Több ajánlat benyújtása esetén együttes versenytárgyalásra akkor kerülhet sor, ha ehhez valamennyi ajánlattevő hozzájárul. Ellenkező esetben az ajánlattevőkkel külön-külön kell tárgyalni.
 3. A versenytárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni és 5 munkanapon belül valamennyi ajánlattevő részére meg kell küldeni. A jegyzőkönyv elkészítése és az érintettek részére történő megküldése lebonyolító feladata.
 4. Az ajánlattevő(k) a tárgyalások során korábbi ajánlatukhoz képest csak ugyanolyan, vagy az Önkormányzat részére kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 1. Az ajánlatok elbírálása

Az ajánlatok értékelését, bírálatát a Képviselő-testület végzi.

Az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.

Ha az ajánlat(ok) elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, az önkormányzat az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A tárgyalások lezárását követően az ajánlatok elbírálásáról, a versenytárgyalás eredményességéről vagy eredménytelenségéről Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A képviselő-testület döntéséről az ajánlattevőket a Polgármesteri Hivatal írásban, legkésőbb 5 munkanapon belül értesíti.

 1. Összeférhetetlenségi szabály

A versenytárgyalás lebonyolításánál be kell tartani az összeférhetetlenségi szabályokat, azaz az előkészítésben, vagy a Bizottság munkájában nem járhat el az, aki az ajánlatot tevő természetes személy közeli hozzátartozója vagy az ajánlatot tevő gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, annak vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja, vagy aki az ajánlattevő gazdasági szervezetében tulajdonnal rendelkezik, vagy ezen személyek közeli hozzátartozója.

 

Abasár, 2018. szeptember 20.

Tamasiné dr. Barta Andrea

jegyző

lebonyolító képviselője

Közelgő események

Nyomtatványok