A lakáshoz jutási támogatás iránti kérelmező adatlap innen tölthető le: LETÖLTÉS

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/ 2018. (III.2.) önkormányzati rendelete

a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.§

A rendelet célja, hogy Abasár Község Önkormányzata a rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a település népességmegtartó erejének fokozása, lakosságszámának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható támogatás feltételeit.

A rendelet hatálya

2. §

 • A rendelet személyi hatálya kiterjed Abasár község közigazgatási területén
  • bejelentett lakóhellyel,
  • letelepedési céllal Abasár községbe beköltözni szándékozó, a támogatás igénybe vételét követően 30 napon belül a településen bejelentett lakóhelyet létesítő magyar állampolgár személyekre, családokra.

(2) Ha tulajdonosok házas- vagy élettársak, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek legalább az egyik félnek meg kell felelnie.

3. §

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Abasár község közigazgatási területén az igénylő lakásának

 1. vásárlására,
  1. építésére,
  1. korszerűsítésére.

A támogatás tárgya

4. §

 • Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletben fennálló feltételek esetén, kérelemre támogatást nyújthat.
 • A támogatás forrása az önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülönített összeg. A támogatásban részesülők által visszafizetett törlesztő-részletek csak további támogatások céljára használhatóak fel.
 •  A lakáshoz jutási támogatás (továbbiakban: támogatás) a lakásépítéshez vagy lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez szükséges saját erő kiegészítését szolgáló egyszeri
  • fele részben vissza nem térítendő támogatás, és
  • fele részben kamatmentes kölcsön

formájában nyújtható.

 • A lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti bizottság véleményezését követően az önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

Értelmező rendelkezések

5.§

(1) E rendelet alkalmazásában:

 1. vagyon: az az ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) százszorosát meghaladja,
  1. család: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége,
  1. közeli hozzátartozó:

ca) a házastárs, az élettárs,

cb) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

 (2) E rendeletben meg nem határozott fogalmakra

 1. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.),
  1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban:Ptk.)
  1. a jövedelem és a jövedelemszámítási időszak meghatározásánál pedig a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt értelmező rendelkezések az irányadók.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Támogatásra jogosultak köre

6. §

(1) Támogatásban részesíthető:

 1. az a kérelmező, aki e rendelet hatálya alá tartozó támogatásban nem részesült, és
  1. az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét, és
  1. a lakásépítés, lakásvásárlás, vagy korszerűsítés kizárólag az igénylő és a vele együtt költöző, vagy együtt lakó családtagjai lakhatási céljait szolgálja.

7. §

(1) Nem jogosult támogatásra az igénylő, ha

 1.  ha a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt eredményezne,
 2. ha az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik,
 3. Abasár Község Önkormányzat Képviselő testületének a települési csatornázásról és szennyvízbekötésről szóló 19/2015 (XII.17.) számú rendelete alapján kamatmentes részletfizetési lehetőséget kapott.
 • Az igényléssel egyidejűleg az igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás utalásától számított 5 évig a lakásban Ő és a vele együtt élő családtagok életvitelszerűen laknak. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének megfelelően az életvitelszerű itt lakásra az igénylő és családtagjai lakóhely létesítésére kötelesek bejelentkezni a lakcímnyilvántartásba.

A támogatás mértéke

8. §

(1) A támogatás összege

 1. új lakás építése, vásárlása esetén 500.000 forint, melynek fele vissza térítendő kamatmentes támogatás, a másik fele vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható
 2. használt lakás vásárlása, korszerűsítése esetén 300.000 Ft melynek fele vissza térítendő kamatmentes támogatás, a másik fele vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható
 • A támogatás folyósítása lakásépítés esetén, a jogerős használatbavételi engedély kiadása után történhet. Használt lakás vásárlása esetén az adás-vételi szerződés benyújtása, korszerűsítés esetén – amennyiben az engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység – az építési engedély vagy bejelentés jogerőre emelkedését követően nyújtható.

Az eljárás rendje

9. §

(1) A támogatás iránti igény tárgyév augusztus 31. napjáig nyújtható be a Polgármesteri Hivatalhoz személyesen, vagy postai úton, az erre rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Hiánypótlásra a támogatás iránti igény beérkezését követő 8 napon belül van lehetőség.

(3) A támogatásra való jogosultság elbírálásához az igénylő köteles maga és családja személyi adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni. Köteles továbbá e rendeletben meghatározott feltételek fennállását bizonyító dokumentumokat becsatolni, vagy amennyiben olyan adat igazolására van szükség, amelyet valamely más hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmazni kell – és annak a Polgármesteri Hivatal általi beszerzését a törvény lehetővé teszi – írásban hozzájárulni a hivatalnak az igazolások beszerzéséhez.

(4) A feltételek fennállásának igazolására az alábbi dokumentumok fogadhatóak el:

 1. személyi adatok igazolására: személyi igazolvány, lakcímkártya, születési és házassági anyakönyvi kivonat, vagy az okmányiroda igazolása,
 2. munkahely igazolására: munkáltatói igazolás a munkaviszony fennállásáról vagy vállalkozási engedély,
 3. lakásvásárlás és lakásnagyság igazolására: egy évnél nem régebbi adásvételi szerződés, vagy előszerződés,
 4. lakásépítés vagy lakásnagyság igazolására: jogerős építési engedély,

(5) A határidőben benyújtott kérelmek és mellékleteik alapján a támogatás odaítélésében a Képviselő-testület a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottság javaslata alapján legkésőbb minden év október 31. napjáig dönt.

(6) A Képviselő-testület döntése alapján a támogatásban részesített az Önkormányzattal támogatási szerződést, a visszatérítendő támogatás tekintetében megállapodást köt.

(7) A támogatás felhasználását hitelt érdemlően kell igazolni, a támogatási szerződés megkötését követő fél éven belül.

(8) A támogatási összeg kizárólag a lakhatási célok megvalósításával összefüggő kiadásokhoz használható fel.

(9) A támogatás odaítélésénél előnyt jelent különösen:

 1. megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztés új lakás építése, vagy használt lakás korszerűsítése esetén egyaránt
 2. épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere)
 3. villamos rendszerek korszerűsítése
 4. a lakóingatlan össz-közművessé tétele

A támogatás visszafizetésének szabályai

10. §

(1) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes – amennyiben a támogatott:

 1. a támogatást jogosulatlanul vette igénybe,
 2. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a jogerős használatba vételi engedély keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Abasár község területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre,
 3. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a jogerős építési engedély keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül nem házastársa, vagy gyermeke részére ajándékozza el
 4. a támogatással érintett ingatlant, vagy annak egy részét bérbeadás útján hasznosítja.

A támogatás folyósításának és a kamatmentes kölcsön visszafizetésének rendje

11. §

 • A kölcsön formában nyújtott támogatást a támogatottnak (a továbbiakban: adós) kamatmentesen, havi részletekben, 1 év alatt kell visszafizetni. A kölcsön visszafizetése alól felmentés nem adható.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

12. §

(1) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatással érintett ingatlanra a támogatás összege és járulékai erejéig – a tartozás teljes visszafizetéséig – az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az Önkormányzat javára bejegyezni.

(2) A vissza nem térítendő támogatás biztosítására bejegyzett jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat 5 éves időtartamra abban az esetben is fenn kell tartani, ha a támogatásban részesített a kamatmentes kölcsön összegét a megállapodásban foglalt futamidőn belül kiegyenlíti.

(3) Az ingatlan (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartamon belüli elidegenítése esetén a támogatásban részesült a kamatmentes kölcsönből még hátralévő részt, valamint a vissza nem térítendő támogatás teljes összegét, ez utóbbi – szerződés megkötésének időpontjától számított – Ptk. szerinti törvényes kamataival együtt egy összegben köteles visszafizetni.  

(4) A (3) bekezdés szerinti visszafizetés alapján a Képviselő-testület a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom törlése érdekében nyilatkozatot ad ki.

Ha a támogatott a támogatást teljes összegét egy összegben visszafizeti, és kérelmet nyújt be a képviselő-testület felé az elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt, a testület soron következő ülésén dönt a jelzálogjog törléséről.

Szerződésszegés

13. §

(1) Az önkormányzat a támogatásra kötött szerződést felmondhatja, amennyiben

 1. a támogatásban részesültnek három havi törlesztő-részletet meghaladó hátraléka keletkezik és tartozását írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi;
 2. a szerződéskötést követően megállapítható, hogy a támogatott valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon jogosulatlanul részesült támogatásban vagy a támogatott a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használta fel;
 3. a támogatott a támogatással érintett lakásra vonatkozó tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetéséről elvárható időn belül nem gondoskodott;
 4. a lakásban nem lakik életvitelszerűen és bejelentett állandó lakóhelye Abasár településen megszűnik
 5. a támogatás felhasználásával szerzett ingatlan vonatkozásában végrehajtási eljárás indul.

Záró rendelkezés

14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Dr. Lénártné Benei Anikó sk.                        Tamasiné dr. Barta Andrea sk.

                                   polgármester                                                              jegyző

A rendelet kihirdetve.

Abasár, 2018. március 1.

Tamasiné dr. Barta Andrea

jegyző