Határozat Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásra

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

 

Határozat

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

82/2018. (IX.26.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásra

 

Abasár Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy Abasár Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

A pályázat fedezetére szolgáló összeget – a 5.000 Ft/fő/hó támogatást – a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

Felhatalmazza Dr. Lénártné Benei Anikó polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat meghirdetésére.

Határidő: 2018. október 2.

Felelős: Dr. Lénártné Benei Anikó polgármester

            Tamasiné Dr. Barta Andrea jegyző

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018.szeptember 26.

Tamasiné dr. Barta Andrea                                 

jegyző

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

 

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

 

Abasár Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/ 2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

A felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatról szóló 10/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Abasár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 21. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                        1.§

A felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatról szóló 10/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzat által nyújtható támogatás mértéke, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át: 5.000,- Ft/hó.”

                                                       2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

  Dr. Lénártné Benei Anikó                      Tamasiné dr. Barta Andrea

           polgármester                                                   jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

Abasár, 2018.szeptember 27.

 

Tamasiné dr. Barta Andrea

Jegyző

 

A kivonat az eredetivel mindenben megegyezik, ezért hitelesítem.

Abasár, 2018.szeptember 28.

Tamasiné dr. Barta Andrea                                                                             

jegyző

 

A pályázatra jeletnkezni az alábbi linken lehetséges:

http://www.emet.gov.hu/hirek/bursa_hungarica_osztondijprogram_2019/

 

 

Közelgő események

Nyomtatványok