„Biztonságos Abasár – a Dobó út felújítása a fejlesztésért” címmel adott be nyertes pályázatot Abasár Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjába. A pályázat segítségével így most Európai Uniós támogatásból újul meg a település középpontjában található Dobó út.

A projekt célja, hogy a Dobó úton mind a gyalogos-, mind pedig a személygépkocsi forgalom biztonságosan közlekedhessen, megújuljon az ivóvíz csatornahálózat, szabályozottá váljon a csapadékvíz elvezetés vagyis: élhetőbbé, szebbé varázsoljuk az utcát. Az Önkormányzat a pályázaton 32 579 989 forint támogatásban részesült, melyet 3 619 999 forint önrésszel kell még kiegészítenie. Így tehát összesen 36 199 988 forintból újulhat meg a Dobó út. A projekt az abasári lakosok biztonságos közlekedését és a településkép egységesítését szolgálja komplex, a településképbe illő fejlesztések végrehajtásával. Célja, hogy a község települési tagoltságát csökkentse, úthálózatát-infrastruktúráját fejlessze. Korszerűsítésre kerül a Dobó út, mely kiemelt forgalommal és magas lakószámmal bír, a település központjában található és felülete teljesen elhasználódott. Az út egyik szakaszán felújítás, másik szakaszán építés történik.

Ezzel egyidejűleg a korszerűtlen, több évtizedes és nem egységes szerkezetű közművezetékek – víz; gáz és szennyvíz – cserére kerülnek, a lakossági igényeknek és a településfejlesztési elképzeléseknek megfelelően. A biztonságos gyalogos és autós forgalom érdekében közlekedéstechnikai eszközöket (táblák) és forgalomlassító szakaszt alakítunk ki, tekintettel arra hogy a terület lakó és pihenő övezet, melyet táblán is meg kívánunk jeleníteni. Az akadálymentesítés elvárásainak megfelelően újítjuk fel a járdákat és az újonnan megépítésre kerülő út védelme érdekében, különös figyelmet fordítunk a vízelvezetésre, hiszen az úttest egy domb aljában, lejtős területen fekszik.

A közbeszerzési szakértői szolgáltatások beszerzésre kerültek, a projektmenedzsment feladatait az önkormányzat saját humánerőforrását is bevonva biztosítja. A projekt eredményeként fejlődik a települési infrastruktúra, megszépül a lakókörnyezet, biztonságosabbá válik a gyalogos közlekedés, javul a község lakosságának életminősége.

A fejlesztés céljai

A község fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének. Az önkormányzat az olyan dinamikus, a fejlesztési elképzelésekbe szervesen illeszkedő projketek megvalósítását preferálja, melyek széles társadalmi igényen alapszanak és javítják az Abasáron élők komfortérzetét, továbbá erősítik a helyi gazdaság fejlődését.

A községszerkezet alakításában a fenntartható fejlődés és a népességmegtartó képesség szempontjai kiemelten fontosak. Ugyanilyen fontos azonban, hogy a községrészek egyenlőtlen fejlődésének gátat vessünk és a településképbe egységesen illeszkedő, átgondolt infrastrukturális fejlesztéseket hajtsunk végre.

Célunk a községben a zökkenőmentes, biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása, a közművekhez való hozzáférés javítása, valamint a lakosság igényeinek figyelembe vételével egy egységes településkép kialakítása, a zöldfelületek megújításával.

A Dobó út felújításával azt kívánjuk elérni, hogy a település egyes részei egymástól gazdaságilag-társadalmilag se szakadjanak le, a település középpontjából kiinduló út ne rontsa az egységes képet. Kiemelt célunk a közlekedés fejlesztése, az akadálymentesített járdaforgalom megteremtése. A beruházás segítségével olyan közlekedésbiztonságot kívánunk kialakítani, mely kapcsán jelentősen csökkenhet a balesetek száma. Azt várjuk, hogy a felújításnak, építésnek köszönhetően gyorsul a gazdaság fejlődése, bizakodóbb lesz a közhangulat, biztonságosabbá válik a közlekedés, nő a lakosság életszínvonala.

Projektünk célja a közlekedési biztonság, valamint az alapszolgáltatások megközelíthetőségének komplex biztosítása. A közlekedésbiztonsági elemek kihelyezésével, a járdák kiépítésével különös hangsúlyt kívánunk fektetni a gyalogosok biztonságára.

A kitűzött célok mindenben illeszkednek az Észak-magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiájához és a Regionális Operatív Programhoz, illetve a helyi szabályozásokhoz és tervekhez.

A projekt célcsoportjai

A projektnek két fő célcsoportja van:

Az elsődleges célcsoportba a Dobó út és környékének lakossága tartozik: ez 215 lakost jelent. Megoszlásuk: 14 év alatti: 10 fő, nyugdíjas: 31 fő, aktív korú: 48 fő, és a várható beköltöző lakosok, akik az út végén kialakításra kerülő építési telkek lakosai lesznek.

Ezek a családok igényeket fogalmaztak meg Abasár Község Önkormányzata felé az összehívott falugyűlésen, a pályázattal kapcsolatban: nagyon fontosnak tartották, hogy ingatlanjaikat a 21. századi elvárásoknak megfelelően aszfaltozott, vízelvezetéssel ellátott úton tudják megközelíteni. Kiemelten fontosnak tartották mind a gyalogos, mind pedig a járműforgalom biztonságosabbá tételét – a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztését, járda kialakítását, forgalomtechnikai eszközök kihelyezését. Sokan panaszkodtak a területen található közművek rossz állapotára, a szolgáltatás folyamatosságának hiányára a nem megfelelő alapinfrastruktúra miatt. Hiányolták továbbá a zaj és porszűrő növényzet kialakítását.

A projekt másodlagos célcsoportja a település teljes lakossága.

Velük a rendszeresen megjelenő Abasári Hírek című ingyenes, minden háztartásba eljutó magazin, valamint a rendezvények, gyűlések (falugyűlés, közmeghallgatás) segítségével kommunikálunk. Az igényeik elsősorban az egységes településkép megteremtésére irányulnak; zavarónak tartották a településrészek egymástól történő fejlődésbeli elszakadását, az aszfaltozatlan, rossz minőségű utat és közműveket. Véleményüket, javaslataikat civil szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartással tudtuk beépíteni projektünkbe. Gazdasági vállalkozóinknak rendszeresen tartunk szakemberek segítségével informatív előadásokat, fórumokat, melyek során fejlesztési elképzeléseinkről is kikérjük véleményüket. Jelen projekt az így szerzett tapasztalatok bevonásával készült. A teljes lakosságot elsősorban a közműrendszer elhasználódott elemeinek kicserélésével és a településkép javításával szolgálja a pályázat.

A projekt helyszíne:

A Dobó út közvetlenül a település középpontjában található, felújítása, építése többek között jelenlegi rossz állapota mellett a településképben betöltött kiemelten fontos szerepe miatt elengedhetetlen. Az úton a kiemelten magas a közlekedő forgalom, valamint a jövőbeni fejlesztésekben összekötő szerepet tölt be. Nagy forgalmát a magas lakószám és az Abasár gerincét alkotó Fő út közelsége adja. Összekötő szerepe pedig abból adódik, hogy a település szinte egyetlen olyan pontja, amelynek irányában lehetőség van az építési területek további kiterjesztésére.

Abasár község Önkormányzatának képviselő-testülete 6/2008. (II. 25.) KT rendeletével elfogadta a település Helyi Építési Szabályzatát és annak a mellékletét képező Szabályozási Tervét, amelyben a Dobó út központi elhelyezkedése okán, hangsúlyos szerepet kapott a felújítás tekintetében. A település képviselő-testülete már 2005 óta rendelkezik Gazdasági Programmal, amely a község településfejlesztési koncepciójának elfogadásakor komoly prioritásokat határozott meg és elfogadta a fejlesztési irányvonalakat is. Ezek a prioritások adták az alapját a településrendezési tervnek, másrészt a rendezési terv vizsgálati szakaszának eredményeit figyelembe véve irányt szabtak a községfejlesztési feladatoknak. A programban megfogalmazottak szerint és a grémium döntése értelmében Abasár a Dobó út irányában folytatja a település fejlesztését. Ennek megfelelően a pályázat összhangban áll a település rendezési és gazdasági tervével.

A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni helyzete:

– Dobó út (hrsz.: 1755/2) a pályázó önkormányzat tulajdona, a tulajdon viszonyok rendezettek.

A tervezett beruházások a Gazdasági Programmal és a Helyi Építési Szabályzattal összhangban vannak és azok fejlesztési céljaival összecsengnek.

A projekt hosszú távú hatásai

Két hosszú távú hatással számolunk:

– a népességmegtartó képesség növelése, a települési identitás erősítése, mely azért kiemelten fontos, hiszen Abasár jövője a lakosságszám megtartásán-növelésén múlik.

– valamint a lakosok életminőségének javítása. Ezt a megépített, felújított út és járdaszakaszok valamint a megnövekedett közlekedésbiztonság segítségével kívánjuk növelni.

Ezt a kétféle hatást a fejlesztéseink kapcsán az alábbiakkal tudjuk számszerűsíthetővé tenni:

A település forráshiány miatt számos olyan beruházást kénytelen volt mellőzni, melyek jelentős hatással vannak az itt élő emberek mindennapjaira. Ezen beruházások hiányán segít a jelenlegi fejlesztési elképzelés, a projekt keretében elsősorban az aszfaltozott utak és a jó állapotú, felújított vagy megépített járdák felületének növekedése jelenik meg mérhető formában.

Ezt az eredményt, a projekt megépítését követően a korábban meglévő aszfaltozott utak és járdák felületének a projekt utáni állapotával való összevetéséből, pontos és számszerű módon kaphatjuk meg.

Szintén mérhetővé válik a településen meglévő közműhálózat és a vízelvezetés felújított szakasza. Több mint ezeregyszáz méterrel nő az aszfaltozott utak hossza, az átcsatlakozások miatt ennél nagyobb mértékben nő a megépített vagy felújított új közművezetékek hossza.

Valósan mérhető módon megnő a településen kihelyezett közlekedésbiztonsági elemek száma is.