Home » Közlemények » Jegyzői pályázat

Jegyzői pályázat


Abasár Község Önkormányzat Polgármestere a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Abasári Polgármesteri Hivatal JEGYZŐ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3261 Abasár, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A jegyző alapvető feladat- és hatáskörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés határozza meg.
Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat jegyzői feladatainak ellátása, az Abasári Polgármesteri Hivatal vezetése, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, dolgozói feletti munkáltatói feladatok ellátása, Integrált Szociális Intézmény mikrotársulási feladatellátásának koordinálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az Abasári Polgármesteri Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és dolgozói feletti munkáltatói jog gyakorlása. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás jogi és ügyviteli feladatainak ellátása, törzskönyvi nyilvántartással és szociális szolgáltatói nyilvántartói rendszerbe történő bejegyzéssel kapcsolatos ügyintézés. A gazdasági – és területfejlesztési koncepcióval összefüggő pályázatok előkészítésében és elszámolásában való aktív részvétel.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Abasári Polgármesteri Hivatal
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés,
• Közigazgatási szakvizsga vagy Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
• Legalább 2 év közigazgatási szakmai gyakorlat
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Legalább 1-3 év jegyzői, aljegyzői szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
– Kiváló együttműködői készség, csapatmunka megőrzése, tovább fejlesztése, menedzser szemlélet – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
– önálló, de együttműködésen alapuló gyors, precíz munkavégzés,,
– nagyfokú terhelhetőség,,
– kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,,
– ügyfélbarát önkormányzatiság iránti elkötelezettség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján elkészített szakmai önéletrajz
– a jegyzői munkakör ellátásával, a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcsolatos elképzeléseket tartalmazó vezetői és szakmai program
– iskolai végzettség és egyéb képzettség meglétét igazoló okirat másolata
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkéréséről szóló igazolás
– nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lénártné Benei Anikó nyújt, a 37/560-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Abasári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3261 Abasár, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2257/2016 , valamint a munkakör megnevezését: JEGYZŐ.
– Személyesen: Dr. Lénártné Benei Anikó, Heves megye, 3261 Abasár, Fő tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezők előzetes meghallgatását követően kerül sor a pályázatok elbírálására, a jegyző kinevezésére. A személyes találkozás egyeztetése érdekében a pályázó telefonos elérhetősége a pályázat kötelező része. A kinevezés határozatlan időtartamra szól, hat hónapos próbaidő kikötésével. A pályázatról Dr. Lénártné Benei Anikó polgármester dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát indokolási kötelezettség nélkül fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.abasar.hu – 2016. december 7.
– Abasári Polgármesteri Hivatal – 2016. december 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abasar.hu honlapon szerezhet.

Közelgő események

Nyomtatványok